Algemene Voorwaarden

Versie 1.0,
Laatst gewijzigd op 1 mei 2015

Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op het gebruik van de Dienst van REWEAR. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor het gebruik van de Dienst van REWEAR, door personen die een Fashion Item verhuren en personen/partners die een Fashion Item huren.

REWEAR adviseert je deze Algemene Voorwaarden aandachtig door te nemen zodat je weet welke rechten en verplichtingen je hebt.

Artikel 1 Definities

Content:

(digitale) informatie zoals tekst, gegevens, bewegende, stilstaande en grafische beelden en informatie in andere vorm, die zich op www.rewear.co en in het door REWEAR toegezonden materiaal bevinden.

Photo service:

De door REWEAR aangeboden dienst ten behoeve van het zelf fotograferen en in de het Platform (zoals hieronder gedefinieerd) te huur aan te bieden van Items (zoals hieronder gedefinieerd)

Item(s) of Fashion item(s):

Door Verhuurder op REWEAR.co aangeboden dan wel nieuw en gedragen kledingstukken, alsmede alle aanverwante items in de ruimste zin des woords.

Member, Gebruiker, Huurder, Verhuurder:

Iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder die lid is van REWEAR en iets aanbiedt of afneemt van één ander via REWEAR.co. Nader als member genoemd in de algemene voorwaarden. Zie ook definitie Huurder/Verhuurder.

Overeenkomst:

Elke lidmaatschap, dienst en service afgesloten via REWEAR bv. en door rewear.co tot stand gekomen.

Consignatie:

verkoop of verhuur van items door REWEAR bv. In opdracht van en op risico van de Member.

Voorwaarden:

deze Algemene Voorwaarden en Policy Voorwaarden

Webshop:

de door REWEAR via de Website geëxploiteerde Platform. Website: www.rewear.co

Dienst:

De dienst die REWEAR aan jou verleent, die bestaat uit het aanbieden van een Platform waarmee huur en verhuur van Fashion Item’s tussen particulieren, designers en tussen REWEAR mogelijk wordt gemaakt.

Partners:

Alle partijen die een samenwerking hebben REWEAR om de dienst te kunnen leveren zoals in deze voorwaarden zijn opgesteld.(stomerij, verzekeraar, verzendmaatschappij)

Huurder:

de Gebruiker die in het kader van een Huurovereenkomst optreedt als hurende partij.

Verhuurder:

de Gebruiker die in het kader van een Huurovereenkomst optreedt als verhurende partij.

Huurovereenkomst/ order:

de overeenkomst die via het Platform tot stand komt tussen een Huurder en Verhuurder voor de huur van een Fashion Item.

Huursom:

de prijs voor de huur van het Fashion Item die Huurder en Verhuurder zijn overeengekomen, inclusief de transactiekosten, services fee, verzending en verzekering.

Huurperiode:

de periode die ligt tussen het verzenden van het Fashion Item door de Verhuurder tot en met het retourzenden en aflevering van het Fashion Item door Huurder aan de Verhuurder.

Huurverzoek:

het aanbod van de Huurder voor het sluiten van de Huurovereenkomst, zoals via het Platform kan worden verzonden aan de Verhuurder;

IE rechten:

Alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkenrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankenrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.

Platform:

Het platform dat via de mobiele applicatie van REWEAR of de website www.REWEAR.co en onderliggende pagina‘s bereikbaar is en dat aan de gebruiker de mogelijkheid biedt om van de Dienst gebruik te maken.

Profiel:

individuele profiel pagina die door jou wordt gecreëerd en beheerd wanneer jij je aanmeldt op het Platform.

REWEAR:

de handelsnaam van de REWEAR B.V., gevestigd te Amsterdam aan Keizersgracht 746, 1017EX te Amsterdam

en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten alsmede op de totstandkoming en voorbereiding daarvan, al dan niet op afstand gesloten, tussen Member/REWEAR en Member een item op REWEAR.co in consignatie levert of via rewear.co aanbied of afneemt. Verhuurder wordt geacht voor het gebruik van ieder van de verhuur services van REWEAR (o.a. het online aanvragen van een verzendpakket, het zelf uploaden van een Item, of het op een andere manier aangaan van een verhuur Overeenkomst) en Huurder door het plaatsen van een bestelling via de het Platform, deze Voorwaarden te accepteren.

2.2 REWEAR kan deze Algemene Voorwaarden op elk moment wijzigen of aanvullen. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn op het Platform te vinden. Indien een wijziging van de Algemene Voorwaarden plaatsvindt, worden de nieuwe Algemene Voorwaarden tijdens jouw eerstvolgende gebruik van het Platform onder je aandacht gebracht. Als je het Platform blijft gebruiken na wijziging of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden, accepteer je daarmee de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden onherroepelijk. Als je niet instemt met de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden, is je enige mogelijkheid om de Dienst niet meer te gebruiken en je Profiel te verwijderen.

Voor Designers, Boutiques en Winkels die via REWEAR verhuren/ gelden aanvullende Addendum Algemene Voorwaarden. Deze aanvullende Voorwaarden zullen in de gesloten Algemene Voorwaarden Partners worden opgenomen en samen met deze Algemene Voorwaarden geldend zijn.

Op van deze Voorwaarden afwijkende bedingen kan door Huurder en Verhuurder slechts een beroep worden gedaan indien en in zoverre deze door REWEAR schriftelijk zijn aanvaard.

Als een bepaling uit deze Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, zal deze worden vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de vernietigbare of nietige bepaling. De overige voorwaarden blijven onverminderd van kracht.

REWEAR is bevoegd de uit een Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen (deels) over te dragen aan een derde zonder voorafgaande toestemming van Huurder en Verhuurder.

REWEAR heeft het recht deze Voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Deze aangepaste, nieuwe Voorwaarden zullen op de Website worden geplaatst, Huurder en Verhuurder dienen om deze reden regelmatig de Website te raadplegen.

Art 2. Sub.1. AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Alle op de Website door REWEAR geplaatste aanbiedingen zijn vrijblijvend. Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of als er voorwaarden aan verbonden zijn, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod op de Website vermeld. Een aanbieding vervalt indien Item(s) waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

De Website bevat een zo volledig en nauwkeurig als mogelijke omschrijving van de aangeboden Items. REWEAR kan niet aan de inhoud van haar aanbiedingen worden gehouden als de Huurder redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen, of onderdelen daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. REWEAR is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van een dergelijke kennelijke vergissing of verschrijving.

Artikel 3 Registratie en Profiel

3.1 Om optimaal gebruik te kunnen maken van de Dienst, moet je een Profiel aanmaken op de manier zoals beschreven op het Platform. Je staat er jegens REWEAR voor in dat de informatie die je bij het aanmaken van je Profiel verstrekt compleet en juist is. Tijdens registratie meld je je aan via Facebook, waarmee toegang kan worden verkregen tot het Platform en jouw Profiel.

3.2 Je bent zelf verantwoordelijk voor de aanpassing van je gegevens wanneer deze niet langer correct zijn. Je erkent en begrijpt dat de correctheid en volledigheid van de verstrekte gegevens van groot belang is voor de optimale werking van het Platform. Zo kan REWEAR bijvoorbeeld geen geld aan je uitkeren als je bankrekening nummer niet (meer) correct is.

3.3 De gegevens die je tijdens het registratieproces verstrekt zullen worden opgeslagen in een database en verwerkt in overeenstemming met het Privacy- & Cookie Policy, dat je hier kunt raadplegen.

3.4 Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van je wachtwoord en gebruikersnaam combinatie. Je mag je gebruikersnaam en/of wachtwoord niet aan derden verstrekken dan wel derden op enige manier toegang geven tot jouw Profiel. Je bent dan ook zelf aansprakelijk voor al het gebruik dat via jouw gebruikersnaam en het wachtwoord van het Platform wordt gemaakt. REWEAR mag ervan uitgaan dat jij ook daadwerkelijk degene bent die zich aanmeldt met jouw gebruikersnaam en wachtwoord. Zodra je weet of reden hebt te vermoeden dat een gebruikersnaam of wachtwoord in handen is gekomen van onbevoegden, moet je dat aan REWEAR laten weten via info@rewear.co . Verder heb je de verplichting om zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van het wachtwoord.

Artikel 4 Vereisten voor de Huurder

4.1 Voor een registratie als Huurder gelden de volgende voorwaarden:

a) Je bent minimaal 18 jaar oud;

b) Je bent in het bezit van een geldig Nederlands paspoort of ID kaart of een volledig en geldig EU identiteitsbewijs. Het identiteitsbewijs dient bij inschrijving minimaal 6 maanden geldig te zijn en geüpload te zijn in je Profiel conform de daarvoor gestelde eisen;

c) Je bent (en was in de 8 jaar voorafgaand aan registratie als Huurder) niet veroordeeld in verband met verzekeringsfraude en/of internetfraude;

d) Je bent (en was in de afgelopen 2 jaar voorafgaand aan registratie) niet betrokken bij meer dan 2 schadeclaims door jouw schuld;

e) Je bent (en was in de 8 jaar voorafgaand aan registratie als Huurder) niet uitgesloten of geweigerd door enige verzekeraar wegens slecht gedrag en er zijn om deze redenen ook geen andere aanvullende eisen gesteld (bijvoorbeeld hogere premie, hoger eigen risico en/of beperking van de dekking);

4.2 Door je te registreren als Huurder garandeer je dat je voldoet (en blijft voldoen) aan alle bovengenoemde vereisten. Indien je niet (meer) voldoet aan een van deze voorwaarden, mag je geen gebruik (meer) maken van de Dienst als Huurder en is REWEAR gerechtigd je van gebruik van de Dienst uit te sluiten.

4.3 Je bent zelf volledig aansprakelijk voor alle schade en kosten die het gevolg zijn van het feit dat je niet (meer) voldoet aan bovengenoemde vereisten.

4.4 REWEAR en de Verzekeraar zijn gerechtigd om de identiteit, kredietwaardigheid, strafrechtelijk verleden en verleden op het gebied van verzekeringsfraude van de Huurder te controleren door middel van databases van derden.

4.5 REWEAR is gerechtigd om, zonder opgave van redenen, je registratie als Huurder te weigeren.

Artikel 5 Vereisten voor de Verhuurder

5.1 Voor een registratie als Verhuurder gelden de volgende voorwaarden.

a) Je bent minimaal 18 jaar oud;

b) Je bent in het bezit van een volledig en geldig Nederlands paspoort of ID kaart of een volledig en geldig EU identiteitsbewijs en je hebt deze geüpload in je Profiel conform de daarvoor gestelde eisen.

c) Je bent (en was in de afgelopen 2 jaar voorafgaand aan registratie) niet betrokken bij meer dan 2 schadeclaims door jouw schuld;

d) Je bent (en was in de 8 jaar voorafgaand aan registratie als Huurder) niet uitgesloten of geweigerd door enige verzekeraar wegens slecht gedrag en er zijn om deze redenen ook geen andere aanvullende eisen gesteld (bijvoorbeeld hogere premie, hoger eigen risico en/of beperking van de dekking);

5.2 Indien je niet (meer) voldoet aan een van deze voorwaarden, mag je geen gebruik (meer) maken van de Dienst als Verhuurder en is REWEAR gerechtigd je van gebruik van de Dienst uit te sluiten.

5.3 Als Verhuurder dien je het Fashion Item(‘s) die je ter beschikking wenst te stellen voor verhuur te registreren in je Profiel. Het Fashion Item dient te voldoen en te blijven voldoen aan de volgende voorwaarden. Door een Fashion Item ter beschikking te stellen garandeer je dat het Fashion Item:

a) Voldoet aan alle toelatingseisen zoals gesteld in artikel 5.8

b) Voldoet aan de definitie “Fashion Item” zoals gesteld in artikel 1. Definities

c) Volledig jouw eigendom is.

d) Vrij is van gebreken en schade, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met de Huurder; Gebruikersporen dien van te voren aangegeven te worden in het Fashionform

5.4 Indien het Fashion Item niet meer voldoet aan de bovengenoemde vereisten, ben je verplicht om het Fashion Item van je Profiel te verwijderen en alle uitstaande reserveringen of Huurovereenkomsten te beëindigen.

5.5 Je bent zelf volledig aansprakelijk voor alle schade en kosten die het gevolg zijn van het feit dat jij en/of je Fashion Item niet (meer) voldoet aan bovengenoemde vereisten.

5.6 REWEAR en de Verzekeraar zijn gerechtigd om enerzijds de identiteit, kredietwaardigheid, strafrechtelijk verleden en verzekeringshistorie van de Verhuurder en anderzijds de specificaties en de schadehistorie van het Fashion Item te controleren door middel van databases van derden.

5.7 REWEAR is gerechtigd om, zonder opgave van redenen, je registratie als Verhuurder of de registratie van een Fashion Item te weigeren.

5.8 GEDRAGSREGELS: REWEAR hanteert hierbij (onder andere) de volgende kwaliteitsrichtlijnen:

a) REWEAR accepteert alleen Items van de allerhoogste kwaliteit;

b) REWEAR accepteert alleen Items die in haar assortiment passen;

c) REWEAR accepteert alleen Items die in de mode zijn;

d) REWEAR neemt uitsluitend high end designer merken aan, zoals bijvoorbeeld Chloé, Prada en Gucci.

Kijk op ons platform www.REWEAR.co/designerlijst voor de complete lijst met merken die geaccepteerd worden;

e) Artikelen waarvan REWEAR vermoedt dat ze mogelijk nep of namaak zijn accepteert REWEAR niet;

f) REWEAR accepteert geen artikelen van (echt) bont.

Indien het team van REWEAR melding ontvangt van Huurder van de aangeboden Fashion Item als niet schoon of verhuurwaardig beoordeelt, heeft REWEAR te allen tijde het recht om betreffende item(s) retour te laten sturen op kosten van de Verhuurder.

Artikel 6 Het Platform

6.1 Je erkent en aanvaardt dat REWEAR alleen een Platform biedt waarop je met andere Gebruikers in contact kan komen met het doel om tot een Huurovereenkomst te komen. REWEAR faciliteert daarbij, maar heeft geen kennis van en/of bemoeienis met de informatie die door jou of andere Gebruikers met behulp van het Platform wordt uitgewisseld en het Fashion Item’s die via het Platform ter beschikking worden gesteld. REWEAR is dan ook geen partij bij de Huurovereenkomst en kan daarvoor ook geen enkele aansprakelijkheid accepteren. ZIJN WE WEL??

6.2 Je aanvaardt dat de Dienst alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals je die aantreft op het Platform op het moment van gebruik (op “as is” basis). REWEAR sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van de Dienst en de informatie die daarop wordt aangeboden, tenzij anders bepaald in deze Algemene Voorwaarden.

6.3 REWEAR is altijd gerechtigd het Platform of de Dienst te wijzigen, aan te passen en/of af te sluiten zonder schadeplichtig te worden jegens jou. Indien je je niet kunt vinden in de doorgevoerde aanpassingen en/of wijzigingen is de enige remedie om de Dienst niet meer te gebruiken en je Profiel te verwijderen.

6.4 REWEAR garandeert niet dat de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. Storingen in de Dienst kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbinding of door virussen of fouten/gebreken. REWEAR is jegens jou niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst.

6.5 REWEAR is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee jegens jou schadeplichtig te worden, de Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van het Platform.

Artikel 7 Totstandkoming van de Huurovereenkomst

7.1 Indien je er voor kiest om een Fashion Item op het Platform aan te bieden voor verhuur, kun je zelf de hoogte van het bedrag aangeven. Door de originele retail prijs in te voeren in de verhuurmodule, krijgt u door REWEAR een automatische richtlijn mee, u mag hiervan niet meer dan 10% naar boven of benden van afwijken. Hieraan zit wel het op het Platform vermelde en door REWEAR vastgestelde minimum en maximum bedrag verbonden. REWEAR faciliteert automatisch in adviesbedrag bij registreren van Fashion Item.

7.2 Indien een Huurder interesse heeft in het huren van het Fashion Item, zal zij een aanvraag voor reservering doen voor een door de Huurder aan te geven periode (het Huurverzoek). De Huurder kan meerdere Huurverzoeken doen, met een maximum zoals aangegeven op het Platform.

7.3 De betreffende Verhuurder ontvangt bericht van het Huurverzoek. Indien een Verhuurder het Huurverzoek wenst te accepteren, kan hij dat aangeven in het Platform. Overige, nog openstaande Huurverzoeken meer dan 2 voor dezelfde periode van de Huurder worden daardoor automatisch geannuleerd.

7.4 De Huurovereenkomst komt tot stand op het moment dat de Verhuurder het Huurverzoek van de Huurder accepteert. REWEAR is geen partij bij die Huurovereenkomst. REWEAR handelt alleen als tussenpersoon door het Platform aan te bieden waarop Fashion Item’s kunnen worden aangeboden en de betaling te faciliteren.

7.5 De Huurder kan maximaal drie (3) Fashion Items huren via het Platform.

Artikel 8 Verplichtingen uit de Huurovereenkomst

8.1 De Huurder is verantwoordelijk voor het Fashion Item gedurende de Huurperiode en voor alle kosten die gerelateerd zijn met de gebruikers omgang van het Fashion Item.

8.2 De Huurder staat ervoor in dat hij het Fashion Item zal gebruiken conform de Gedragsregels zoals ter beschikking gesteld op het Platform. De toepasselijkheid van de Gedragsregels wordt overeengekomen in de Algemene Voorwaarden

8.3 De Verhuurder is verantwoordelijk voor het verstrekken van het Fashion Item zoals overeengekomen en conform de voorwaarden voor Fashion Item’s zoals uiteengezet in artikel 4.

8.5 De Huurder dient het Fashion Item te weigeren als de Huurder op redelijke gronden meent dat de Verhuurder:

a) Niet voldoet aan de voorwaarden voor een Verhuurder en een Fashion Item zoals uiteengezet in artikel 5

b) Schade aan het Fashion Item niet goed vastlegt in het FashionForm

In bovengenoemde gevallen kan de Huurder de Huurovereenkomst zonder kosten of boetes beëindigen en ontvangt de Huursom terug. Deze kosten zijn voor de Verhuurder.

8.6 Huurder dient tijdens het uploaden van een Fashion Item het Fashionform in te vullen. De Huurder verklaart in het FashionForm dat het Fashion Item zonder schade/gebreken in gebruik kan worden genomen. Indien schade van te voren duidelijk is en in nauw overleg met de Verhuurder overeengekomen wordt dit te aanvaarden wordt dit voorgaand aangegeven op de daarvoor bedoelde ruimte op het FashionForm. Huurder is verantwoordelijk voor tijdig update en bijhouden van gebruiksersporen en/of schade.

8.7 De Huurder is verantwoordelijk voor het tijdig retourzenden van het Fashion Item:

a) Op de overeengekomen datum en evt. tijd en plaats indien Pick-up service

b) Zonder dat zich daarin persoonlijke bezittingen van de Huurder bevinden

c) In dezelfde staat (qua schade en reinheid) zoals vastgesteld in het FashionForm

Indien de Huurder het Fashion Item niet terugbrengt conform het bovenstaande, dan geldt het boetebeleid van REWEAR (www.REWEAR.nl/boetes).

8.9 Verhuurder dient evt. schade en of meldingen binnen 12 uur van retourontvangst na afloop van de Huurperiode te melden via het platform van REWEAR.

8.10 In geval van een conflict tussen Huurder en Verhuurder kan REWEAR bemiddelend optreden, maar is niet verantwoordelijk.

Artikel 9 Duur en beëindiging van de Huurovereenkomst

9.1 De Huurovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde duur. De Huurder en Verhuurder kunnen de Huurovereenkomst alleen tussentijds opzeggen in overeenstemming met het boetebeleid van REWEAR zoals opgenomen op de website (www.REWEAR.nl/boetes).

9.2 Het retourzenden van het Fashion Item voor afloop van de Huurperiode geldt niet als opzegging en heeft dan ook geen gevolgen voor de duur van de Huurovereenkomst en de verschuldigde Huursom.

9.3 Beide partijen kunnen de Huurovereenkomst nog zonder kosten en verplichtingen opzeggen binnen 24 uur totdat de Huurder de Huursom heeft betaald aan REWEAR.

9.4 De Huurperiode, zoals in Huurovereenkomst overeengekomen kan enkel in overeenstemming van Verhuurder worden verlengd. Ten aanzien van een verlenging van de Huurperiode dient dezelfde procedure en bijhorende kosten voor verzekering e. gevolgd en betaald te worden als voor het sluiten van de initiële Huurovereenkomst. Bij het uitblijven van een acceptatie van het verlengingsverzoek, zal de oorspronkelijke Huurperiode gelden.

Artikel 10 Photoservice

10.1 De Photoservice van REWEAR is enkel en uitsluitend bedoeld…

10.2

Artikel 12 Verzenden/Retouren

12.1 Alle verzendmogelijkheden worden door een derde partij via REWEAR aangeboden op het Platform. Deze zijn zullen bij huurverzoek zichtbaar zijn.

12.2 Alle verzendvoorwaarden van de aanbiedende partij gelden voor de verzending die via REWEAR worden afgenomen. REWEAR behoudt het recht de daarvoor geldende tarieven ten alle tijde te wijzigen zonder daarvoor de gebruiker op de hoogte te hebben gesteld.

12.3 Tijdens het huurverzoek kunt u uw verzendoptie selecteren en bijhorend pick-up locatie.

12.4 Alle Fashion Items zijn tijdens verzenden verzekerd zoals in artikel 11 aangegeven

12.5 Bij overeengekomen huurverzoek dient de Verhuurder het verzendpakket vóór 48 uur van werkdagen aan te bieden bij zelf gekozen parcelshop aan te bieden.

12.6 Werkdagen zijn van maandag 8.00u tot en met vrijdag 18.00u GMT +1.

12.7 Indien Verhuurder kiest voor een eigen verzendmogelijkheid anders dan aangeboden via REWEAR, dus zoals een andere verzendmaatschappij, dan gelden de verzekeringsvoorwaarden niet op de huurovereenkomst zoals in Algemene Voorwaarden opgenomen. Pick-up door Huurder bij Verhuurder wordt hierin niet meegenomen, deze service wordt ook aangeboden op het Platform en is dus verzekerd volgens de voorwaarden.

12.8 Verhuurder is verantwoordelijk voor het juist labelen en verzenden van het Fashion item zoals hieronder beschreven:

het uitprinten van alle labels tot en met retourverzendlabel.

dient label 1. op verzendpakket juist te plakken zodat verlies tijdens verzenden niet mogelijk is

dient label 2 en evt. 3. in het verzendpakket te voegen, voor huurder en evt. stomerij.

dient pakket tijdig en minimaal 48 uur op werkdagen vóór ingang van verhuurperiode aan te bieden bij door Verhuurder zelfgekozen parcelshop.

dient Fashion Item in een veilig en gesloten, dicht getaped verzendpakket te verzenden.

12.9 Huurder is verantwoordelijk voor het juist labelen en retour zenden van het Fashion Item zoals hieronder beschreven:

a. dient label 2. op verzendpakket juist te plakken zodat verlies tijdens verzenden niet mogelijk is

b. dient evt. label 3. in het verzendpakket te voegen, voor stomerij.

c. dient pakket tijdig en minimaal 48 uur op werkdagen vóór beëindiging van verhuurperiode aan te bieden bij door Huurder zelf gekozen parcelshop.

d. dient Fashion Item in een veilig en gesloten, dicht getaped verzendpakket te verzenden.

e. Indien retourzending binnen 24uur na ontvangst wordt gebruikt inzake mogelijkheden in art. 12.11 vernoemd, dient de Huurder de laatste label in retour proces nr. 2 of 3. te gebruiken

12.10 Bij het niet juist naleven van bovenstaande regels en voorwaarden zullen eventuele kosten voortvloeiend uit schades, te late levering ed. direct verhaald worden bij schuldige partij.

RETOUREN

12.11 Indien een Fashion Item geretourneerd dient te worden anders dan bij beediging van Huurovereenkomst dan gelden daar de volgende voorwaarden voor

Het Fashion Item voldoet niet aan de de eisen gesteld in art. 5. addendum en artikel 8.

Het Fashion Item heeft schade tijdens verzenden opgelopen. Dit dient binnen 12 uur na ontvangst gemeld te worden via het Platform aan REWEAR bv.

Het Fashion Item past niet volgens de maten aangegeven bij Fashion Item tijdens huurverzoek en passend bij huurderprofiel. zie 12.12 voor voorwaarden

Het Fashion Item

12.12 Het Fashion Item kan niet retour gezonden worden met terugstorting van verhuurbedrag excl. de kosten voor verzenden, verzekeringsfee en servicefee indien:

a. Item niet voldoet aan de smaak of tegenvalt in het echt in de ogen van de Huurder.

b. Item niet past volgens artikel 12.11.c en dit binnen 12 uur na ontvangst is gemeld via het platform REWEAR. Fashion Item dient binnen 24 uur na ontvangst direct retour gezonden te worden. Kosten van verhuurbedrag excl. verzendkosten, verzekeringsfee en servicefee worden binnen 14 werkdagen geretouneerd op de bankrekening zoals in je profiel vermeld is.

c. Huurder dient dan de laatste retour label te gebruiken, zie art. 12.9.e

d. indien retour niet vooraf gemeld is met daarvoor geldende reden aan REWEAR via het platform.

Artikel 13 Reinigen

13.1 REWEAR biedt de mogelijkheid om Fashion Items professioneel te laten reinigen door middel van de aangeboden service via het Platform.

13.2 Onder Reinigen verstaan wij elke vorm van reinigen door een bij REWEAR aangesloten gespecialiseerde partij van elke soort Fashion Item en van elke soort materiaal. Inclusief precaire materialen, zoals leer, zijde. Indien door derde partij aangegeven wordt het Fashion Item niet te kunnen behandelen.

13.3 De gespecialiseerde reinigingspartij mag elke Fashion Item weigeren te reinigen indien zij door middel van expertise niet de juiste levering kunnen bieden dan gesteld door REWEAR.

13.4 Indien Verhuurder aangeeft dat Huurder het Fashion Item zelf mag reinigen, dan vallen eventuele schade, krimp en of het niet meer draagbaar zijn van het Fashion item voor eigen risico en kosten van de Verhuurder en zijn niet verzekerd.

13.5 Schade door toedoen van gespecialiseerde derde reinigingspartij worden vergoed en vallen onder de verzekering.

13.6 Indien Huurder kiest voor zelf reinigen van Fashion Item bij retour, dan zijn de kosten van evt. schade, verkeerd handelen ed. voor eigen risico en zijn niet verzekerd.

13.7 Verzoek reinigen van Fashion Items dient door Verhuurder aangegeven te worden bij het uploaden en ter beschikking stellen voor verhuur van het Fashion item op het REWEAR platform.

13.8 Kosten voor reinigen zijn voor de Verhuurder.

13.9 Huurder dient voortvloeiende kosten van 4,5% van retailwaarde te dragen indien niet Fashion Item niet gereinigd kan worden en blijvende schade is geconstateerd worden Verhuurder verliest van inkomsten leidt.

Artikel 14 ANNULEREN, LEVERINGSTERMIJN, LEVERING,EN TARIEVEN

Annuleren

14.1 Annuleren van huur kan tot 72 uur vóór ingaan van huurovereenkomst kosteloos.

14.2 Annuleren van huur van 72 uur vóór en binnen 24 uur vóór ingaan van huurovereenkomst geldt er vergoedingstarief van 50% van het huurbedrag incl. de servicesfee, verzekeringsfee en verzendkosten.

14.3 Annulering 24 uur vóór ingaan huurovereenkomst geld 100% vergoeding en is er geen recht op teruggave van gemaakte kosten.

Leveringstermijn

14.4 De verhuurder/Huurder dient zich te houden aan het gestelde leveringstermijn voorgaand van de huurovereenkomst. zie art.12 verzenden/retouren

14.5 Indien Verhuurder of Huurder nalatig is aan de in art. 12. gestelde voorwaarden zullen volledige kosten aan schade verhaalt worden.

Levering

14.6 Verhuurder en Huurder dienen zich te houden bij een huurovereenkomst aan de gestelde leveringsvoorwaarden zoals gesteld in de Algemene Voorwaarden en op het Platform aangegeven.

Tarieven

14.7 REWEAR behoudt zich het recht om alle tarieven ten alle tijde te wijzigen zonder de gebruiker hiervan van te voren te melden. Wijzigen worden doorgevoerd op het Platform en de actuele geldende tarieven zijn zichtbaar bij huurverzoek.

Artikel 15 Schade, verzekering en boetes

15.1 Tegelijk met het sluiten van de Huurovereenkomst wordt ook de Verzekeringsovereenkomst gesloten. De Verzekeringsovereenkomstfee is afhankelijk van de Huurovereenkomst en heeft dezelfde duur. Indien voor het sluiten van de Huurovereenkomst of een verlenging ervan niet de voorgeschreven procedure wordt gevolgd, is het Fashion Item niet verzekerd.

15.2 Op de Verzekeringsovereenkomst zijn de verzekeringsvoorwaarden van Verzekeraar van toepassing. Meer informatie hierover vind je op www.REWEAR.co/verzekering.

15.3 Indien zich schade aan het Fashion Item voordoet tijdens de Huurperiode, dan is de Huurder daarvoor volledig aansprakelijk.

15.4 Indien de schade gedekt wordt door de Verzekeringsovereenkomst, dan is de Huurder slechts gehouden het eigen risico te betalen, zoals bepaald in de Verzekeringsovereenkomst.

15.5 Indien de schade niet gedekt wordt door de Verzekeringsovereenkomst, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot schades die buiten de Huurperiode zijn veroorzaakt of schades die niet gedekt worden conform de Verzekeringsovereenkomst, dan geldt dat de Huurder en Verhuurder onderling tot een afwikkeling van de schade dienen te komen.

15.6 De Verzekeraar is gerechtigd om als voorwaarde voor dekking te stellen dat de Huurder en/of Verhuurder een volledig ingevuld en ondertekend FashionForm overleggen en dat de Huurder en/of Verhuurder een volledig ingevuld en ondertekend Europees schadeformulier overleggen.

15.7 Schade dient onmiddellijk, en in ieder geval binnen 24 uur van constatering of na retourzending gemeld te worden aan REWEAR. Indien Huurder of Verhuurder in gebreke blijft, vervalt het recht om aanspraak te maken op de REWEAR verleende verzekering.

15.8 Indien blijkt dat een Verhuurder een al aanwezige schade op een Huurder probeert af te wentelen, zullen de werkelijke kosten van de benodigde expertise, schadebehandeling en extra administratieve handelingen, zoals opname in het FISH systeem en aangifte bij de politie voor verzekeringsfraude op de Verhuurder verhaald worden. Dit bedrag zal minimaal EUR 1.000,- per gebeurtenis bedragen. Tevens zal de Verhuurder uitgesloten worden van verzekeringen bij Verzekeraar.

15.9 In bepaalde gevallen geldt bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden een boete, zoals uiteengezet op www.REWEAR.co/boetes.

Verzekering

15.10 Bij elke huurovereenkomst betaald de Huurder een verplicht verzekeringsfee via REWEAR

15.11 REWEAR behoudt zich het recht om ten alle tijde de verzekeringsfee aan te passen zonder dit aan te geven aan Members.

15.12 Tijdens de gehele verhuurperiode is het Fashion Item verzekerd volgens de voorwaarden in art.10 vermeld.

15.13 Zie voorwaarden van verzekering op www.REWEAR.co/verzekering

15.14 Bij nalatigheid, misbruik en fraude van de verlenende verzekeringsservice aan de Huurder en Verhuurder zullen rechtelijke stappen ondernomen worden zoals in deze voorwaarden gesteld.

15.15

Artikel 16 Betaling

16.1 De Huurder zal de Huursom betalen zoals overeengekomen in de Huurovereenkomst via het platform REWEAR.

16.2 De wijzen waarop kan worden betaald, staan vermeld op het Platform. Alle betalingen worden afgehandeld in samenwerking met een derde partij. Alle betalingen worden eerst aan deze derde partij gedaan, waarna die derde partij het totaal van gedane betalingen aan REWEAR uitkeert. REWEAR verdeelt de betalingen vervolgens aan de betreffende Verhuurders na afloop van de betreffende Huurovereenkomst.

16.3 Voor wat betreft de bepaling van de hoogte van enige betaling aan Huurder of Verhuurder, zijn de gegevens van REWEAR leidend, tenzij je kunt aantonen dat die onjuist zijn.

16.4 REWEAR aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van vergissingen in het aangaan van Huurovereenkomsten, bijvoorbeeld ten aanzien van de gewenste Huurperiode of het soort Fashion Item.

16.5 Eventuele additionele kosten die achteraf worden waargenomen zullen na afloop van de Huurovereenkomst door REWEAR bij de Huurder worden geïnd. Bij het in rekening brengen van deze kosten geldt een bedrag van EUR 1,50 administratiekosten. Dit zijn kosten die voortvloeien uit:

a) Schoonmaakkosten (indien het Fashion Item ernstig en zonder herselmogegelijheid verontreinigd is gedurende de Huurperiode)

d) De Verzekeringsovereenkomst en het eigen risico

e) Boetes en procedurekosten betreffende schade- nalatigheid of andere dergelijke kosten veroorzaakt door de Huurder gedurende de Huurperiode

f) Een verlies of schade als gevolg van het niet nakomen van deze Algemene Voorwaarden door de Huurder

g) Een verlies of schade als gevolg van het niet nakomen van de Huurovereenkomst door de Huurder

h) BTW of andere belastingen die geheven worden op bedragen genoemd in dit artikel

16.6 De Huurder geeft bij het aangaan van de Huurovereenkomst toestemming om een waarborgsom van EUR 250,- via Ideal of Credit Card open te stellen. Deze waarborgsom kan tot 3 maanden na het einde van de Huurovereenkomst gebruikt worden om door de Huurder verschuldigde additionele kosten te innen, zoals hierboven genoemd.

16.7 Indien de additionele kosten niet bij de Huurder geïnd kunnen worden, om welke reden dan ook, en deze schade wordt niet gedekt door de Verzekeringsovereenkomst, dan geldt dat REWEAR niet gehouden is om de kosten aan de Verhuurder te betalen.

16.8 De Huurder machtigt REWEAR om de volgende betalingen af te schrijven van het bij REWEAR bekende bankrekeningnummer op het moment dat zij zich voordoen:

a) Een boete op grond van het boetebeleid van REWEAR

b) Een verschuldigde betaling met betrekking tot de Dienst

c) Een verschuldigde betaling betreffende verlies of schade als gevolg van het niet nakomen van deze Algemene Voorwaarden door de Verhuurder

16.9 REWEAR is te allen tijde gerechtigd om verschuldigde bedragen te verrekenen en om haar Dienst op te schorten.

Artikel 17 IE rechten

17.1 De IE rechten met betrekking tot de Dienst alsmede de via het Platform openbaar gemaakte Content berusten bij REWEAR en/of haar licentiegevers.

17.2 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden, verleent REWEAR aan jou een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar recht om van de Dienst gebruik te maken.

17.3 Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot IE rechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

17.4 Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enige IE rechten aan jou over te dragen. Je zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de IE rechten van REWEAR zoals het registeren van domeinnamen, merken of GoogleAdwords die lijken op of identiek zijn aan enig object waarop REWEAR IE rechten heeft.

17.5 Het is tevens niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van REWEAR substantiële delen van de Content op te vragen of te hergebruiken of om herhaald en systematisch niet-substantiële delen van de Content op te vragen of te hergebruiken zoals bedoeld in de Databankenwet. De geautomatiseerde reproductie van Content middels spiders, crawlers of robots is slechts toegestaan indien wordt voldaan aan het Robots.TXT convenant zoals op het Platform is vermeld.

17.6 Onder de voorwaarde zoals in deze Gebruikersvoorwaarden zijn opgenomen, behoud je in beginsel de IE rechten op alle informatie die je via het Platform ter beschikking stelt.

17.7 Je erkent en stemt er mee in dat je door het uploaden van informatie naar het Platform, aan REWEAR automatisch een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie verleent om deze informatie in het kader van het aanbieden van de Dienst te verveelvoudigen en openbaar te maken. Deze licentie vervalt op het moment dat je de informatie zelf van het Platform verwijdert.

Artikel 18 Aansprakelijkheid

18.1 REWEAR is uitsluitend aansprakelijk voor die schade die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen onder een Overeenkomst of onrechtmatige daad die is ontstaan door opzet of grove schuld aan de zijde van REWEAR. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade tot maximaal het lagere van de factuurwaarde van de betreffende bestelling of EUR1.000.

18.2 Voor de goede orde: REWEAR is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van door Verhuurder of Huurder verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

18.3 REWEAR aanvaardt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor het zoekraken van poststukken door de logistieke dienstverlener. Echter biedt de verzekering van REWEAR hier wel dekking voor zie art. 15

18.4 REWEAR is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik van elektronische betaalmiddelen en elektronische middelen voor communicatie met de Website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van niet-‐aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van computervirussen. REWEAR draagt hiertoe zorg voor een passende beveiliging op basis van algemeen gangbare beveiligingssystemen.

18.5 REWEAR is in ieder geval nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van:

a) Informatie die REWEAR van derden ontvangt of informatie die zich op websites van derden bevindt, waarnaar REWEAR verwijst

b) Informatie die door Gebruikers op de website is geplaatst

c) Schade aan of verlies van eigendommen, waaronder een Fashion Item

d) Het niet nakomen van deze Algemene Voorwaarden door een andere Gebruiker

e) Het beëindigen van een Huurovereenkomst, het verwijderen van een Profiel, een Fashion Item of andere zaken van het Platform.

18.6 Deze aansprakelijkheidsbeperking van REWEAR beoogt niet de aansprakelijkheid van REWEAR voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van REWEAR (“eigen handelen”) zelf en/of haar leidinggevende ondergeschikten uit te sluiten.

18.7 Je vrijwaart REWEAR voor alle schade en kosten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot schade als gevolg van (vermeende) inbreuk op IE-rechten, aanspraken van derden, incassokosten, wettelijke zakelijke rente, winstderving, verschuldigde boetes en kosten van juridische bijstand, die REWEAR lijdt of maakt of die voortvloeien uit (i) een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Algemene Voorwaarden aan jouw zijde, (ii) jouw gebruik van de Dienst of (iii) een onrechtmatige daad.

Artikel 19 Beëindiging

19.1 Je hebt het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de Dienst te staken en je Profiel te beëindigen/verwijderen. De beëindiging van je Profiel heeft enkel financiële gevolgen voor Huurovereenkomsten die al gesloten zijn voor het moment van beëindiging. Alle Huurverzoeken worden geannuleerd en alle ontvangen huursommen dienen gestorneerd te worden binnen 5 werkdagen via REWEAR aan Huurder.

19.2 REWEAR heeft het recht om jouw gebruik van de Dienst te blokkeren, je af te sluiten en/of je Profiel te verwijderen indien je in strijd handelt met een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden.

19.3 Indien je na beëindiging van je Profiel nog een betaling moet ontvangen en/of nog een tegoed hebt op het moment van beëindiging van de overeenkomst, zal REWEAR er zorg voor dragen dat deze bedragen aan jou worden uitbetaald.

19.4 Alle bedragen die je aan REWEAR verschuldigd bent worden op het moment van beëindiging van je Profiel direct opeisbaar.

Artikel 20 OVERMACHT

20.1 REWEAR en aangewezen partijen voor de dienstverlening van REWEAR is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Huurder en/of Verhuurder als zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van REWEAR gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van REWEAR, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van REWEAR, maatregelen van de overheid zoals een vervoersverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand en explosie. REWEAR heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat REWEAR haar verbintenis had moeten nakomen.

20.2 REWEAR kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.

Artikel 21 VRIJWARING

21.1 Iedere Verhuurder verleent REWEAR een vrijwaring voor alle schade, aansprakelijkheid en kosten voor REWEAR

die voortvloeien uit aanspraken of rechtsvorderingen die tegen REWEAR zijn ingesteld of waarmee wordt

gedreigd, door welke partij dan ook in verband met:

a) het gebruik door Verhuurder van de Website;

b) het gebruik van de Website via het wachtwoord van Verhuurder;

c) de door Verhuurder middels de Website aangeboden Item(s);

d) tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Verhuurder.

Artikel 22 Overig

22.1 Op deze Algemene Voorwaarden en alle geschillen die daaruit voortvloeien en/of daarmee verband houden is Nederlands recht van toepassing.

22.2 Alle geschillen die voortvloeien uit en/of verband houden met deze Algemene Voorwaarden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijst.

22.3 Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig worden of zijn, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. REWEAR zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.

22.4 REWEAR mag alle vorderingen, bevoegdheden, rechten en verplichtingen en acties die verband houden met de Algemene Voorwaarden, overdragen aan derden of verpanden en zal je daarvan op de hoogte stellen. Je verklaart reeds nu voor alsdan aan een zodanige overdracht of verpanding mee te werken en dat die derde, in geval van een zodanige overdracht alle rechten jegens jou zal kunnen uitoefenen

Artikel 23 INTELLECTUELE EIGENDOM

23.1 Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder (maar niet beperkt tot) het auteursrecht, merkrecht en modelrecht, op de Website, de Content en al het door REWEAR aan Huurder en Verhuurder geleverd materiaal, inclusief het REWEAR Verzendpakket, foldermateriaal, brochures e.d., berusten uitsluitend bij REWEAR, tenzij anders is aangegeven.

Artikel 24 PRIVACY EN COOKIEBELEID, NIEUWSBRIEF

24.1 REWEAR zal de Website en de diensten die zij via de Website aanbiedt, aanbieden en de gegevens van Verkopers en Kopers verwerken in overeenstemming met het privacy‐ & cookiebeleid van REWEAR. Het privacy- en cookiebeleid is integraal van toepassing op, en maakt onderdeel uit van deze Voorwaarden. Verkoper en Koper verklaren kennis te hebben genomen van dit privacy- en cookiebeleid en daarmee akkoord te gaan.

24.2 De verstrekte persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt door derden, waaronder niet zijn begrepen werknemers of aandeelhouders van REWEAR, of aan derden worden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst (bijvoorbeeld aan de logistiek dienstverlener die de Item(s) aflevert).

24.3 Aanmelding & afmelding voor ontvangst van de REWEAR nieuwsbrief kan te allen tijde middels de daartoe opgenomen link onderaan de Website (aanmelden) en/of de nieuwsbrief (afmelden).

Artikel 25 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

25.1 Op deze Voorwaarden, alle Overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen van/met REWEAR is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

25.2 Alle geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Deze Algemene Voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 1 mei 2015