Algemene Voorwaarden Partners

Versie Addendum 1.0., Laatst gewijzigd op 1 mei 2015

Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op het gebruik van de Dienst van REWEAR. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor het gebruik van de Dienst van REWEAR, door personen die een Fashion Item verhuren en personen die een Fashion Item huren. Deze Voorwaarden zijn een addendum op de bestaande Algemene Voorwaarden.

REWEAR adviseert je deze Algemene Voorwaarden aandachtig door te nemen zodat je weet welke rechten en verplichtingen je hebt.

Definities

Partners:

Alle betrokken partijen zoals, designers, merklabels, boutiques, platforms, stichtingen, die via REWEAR hun goederen en/of diensten aanbieden. Hieronder vallen alle medewerkers van de partner en of ingehuurd is door partner.

Photo service exclusive:

de door REWEAR aangeboden dienst ten behoeve van het zelf fotograferen en in de Webshop te huur aan te bieden van Items. Aan deze service zitten kosten verbonden

REWEAR service:

De service zoals nu aangeboden, REWEAR draagt zorg voor insurance, packing, shipping, drycleaning en damage control.

Voorwaarden:

deze Algemene Voorwaarden, Algemene Voorwaarden Partners en Policy Voorwaarden

Rental Fee module:

module waar gebruiker de rental fee kan bepalen.

Rental Fee:

Het huurbedrag voor een fashion item.

Service Fee:

De kosten voor het gebruik van het platform berekent over de rental fee per verhuur.

Insurance Fee:

De kosten voor verzekering berekent over de rentale fee per verhuur.

Addendum op Algemene Voorwaarden REWEAR versie 1.0

1.0.1. Elke Partner kan zich via de website van REWEAR aanmelden. REWEAR zal na registratie van Partner op de website van REWEAR, contact opnemen voor definitieve deelname. Voor toelating gelden er specifieke eisen en wensen die vastgesteld worden door de Fashion Board of REWEAR. Het staat REWEAR vrij deze eisen ten allen tijde aan te passen.

1.0.2. Als Partner van REWEAR moet je minimaal vier items inbrengen voor de periode van minimaal 6 maanden.

1.0.3. Partner is verplicht de originele retail prijs te hanteren en op te voeren in daarvoor bestemde rental fee module.

1.0.4. Partner bepaalt zelf de rental fee van het item met een afwijking van maximaal 10% op de door REWEAR voorgestelde rental fee op de website.

1.0.5. Partner stelt nieuw item beschikbaar indien huidig item niet minimaal 1x verhuurt is in een aaneengesloten periode van 4 maanden.

1.0.6. Partner dient minimaal één keer per maand zijn/haar profiel te checken op juistheid

1.0.7. Partner dient binnen 48 uur te reageren op vragen van huurders/gebruikers van het REWEAR platform. Indien reactietermijn 3 keer overschreden wordt, staat het REWEAR vrij om Partner te verwijderen van het platform.

1.0.8. Partner dient een geüpload item binnen 48 uur aan te leveren bij het logistiek centrum van REWEAR te Molensteijn 8, 3454 PT De Meern. Indien dit per post is, is de Partner zelf verantwoordelijk voor de risico’s en dient zich hiervoor apart te verzekeren tegen schade, diefstal oid. REWEAR kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. REWEAR staat garant bij ontvangst van de items deze van dat moment onder de verzekering van REWEAR vallen.

1.0.9. Partner draagt zorg dat alle geleverde items voldoen aan de eisen zoals eerder gesteld in de Algemene Voorwaarden. Deze dienen sowieso schadevrij te zijn en mogen minimale gebruikssporen bevatten.

1.0.10. Partner gaat met het accepteren van deze voorwaarden akkoord met alle gestelde voorwaarden

1.0.11. Partner mag bij het toetreden van het REWEAR platform geen samenwerking aangaan met soortgelijke deeleconomie platforms en/of concurrenten van REWEAR wereldwijd. Indien dit wel gewenst dient u aangetekend schriftelijk toestemming te vragen aan REWEAR. Mocht de Partner doen besluiten dit toch te doen zonder kennisgeving en toestemming van REWEAR, staat REWEAR in het recht om de Partner de daarop staande boete te vorderen.

1.0.12. Partner mag na beëindigen van deze overeenkomst voor een periode van één jaar geen samenwerking en of overeenkomst aangaan met een soortgelijk deeleconomie platform of concurrenten van REWEAR wereldwijd. Soortgenoemd concurrentiebeding is van toepassing. Indien deze voorwaarden geschonden worden zullen de daarvoor geldende boetes worden gevorderd door REWEAR of een door REWEAR aangewezen instelling.

1.0.13. Partner gaat akkoord bij het accepteren van beide Algemene Voorwaarden en Privacy Policy dat zij een geheimhoudingsplicht hebben zoals in artikel 2.1.0 Dit geldt voor elke medewerker in dienst bij of ingehuurd door de Partner. Indien deze geheimhoudingsplicht wordt geschonden, zullen de daarop geldende boetes worden gevorderd door REWEAR en/of daartoe aangewezen instelling.

1.0.14. Partner dient minimaal 3 keer per jaar mee te werken aan promotionele acties, doeleinden, interviews van REWEAR ter bevordering van de marketing en groei aan bekendheid van het platform. Denk hierbij aan Fashionweek, Modefabriek, Social Media, Magazines en/ of events. Dit zal ten allen tijde in wederzijds overleg gaan.

1.0.15. Partner dient minimaal 2 keer per jaar een nieuwe item aan te leveren en de huidige eventueel te vervangen. Dit draagt bij aan de actualiteit van de website.

1.0.16. Partner is vrij om samenwerking per direct te beëindigen zonder hiervoor een reden op te geven. REWEAR krijgt 2 maanden de tijd om de voortzetting van de huidige dienstverlening aan gebruikers veilig te stellen en goederen van Partner terug te overhandigen indien deze in bewaring van REWEAR zijn gesteld.

1.0.17. Partner zal medewerking verlenen aan evaluaties van REWEAR om zodoende diens platform te optimaliseren en verbeteren.

1.0.18. Partner zal na 6 maanden ingaande op 1 mei 2015 service fee gaan betalen over het verhuurbedrag bij verhuurovereenkomst. Zie artikel 3.1.0

1.0.19. Partner zal na 6 maanden ingaande op 1 mei 2015 Insurance fee gaan betalen over het verhuurbedrag bij verhuurovereenkomst. Zie artikel 3.1.0

1.0.20. Partner dient juiste beeldmateriaal volgens de gestelde eisen in de Algemene Voorwaarden en Privacy Policy staat beschreven. Indien Partner gebruik wilt maken van Photo Service Exclusive dient Partner daar zelf opdracht voor te geven via de website van REWEAR.

Artikel 3.1.0 Servicefee, Kosten tarieven en boetes

3.1.1. Photo service exclusive: Voor deze service is REWEAR een samenwerking aangegaan met diverse fotografen die allen voor een gereduceerd tarief hun service aan bieden ten behoeve van Stand-alone fotografie. Partner geeft hier zelf opdracht voor via de website van REWEAR. De auteursrechten behoren tot de Partner, echter geeft deze bij afname van betreffende dienstverlening toestemming tot het gebruik van de foto’s voor REWEAR doeleinden. De kosten hiervoor zijn als volgt:

  • 3 foto’s per item € 12,50
  • 4 foto’s per item € 10,-
  • 5 foto’s per item € 7,50

3.1.2. Service fee: Service fee bedraagt 13 % van het totale verhuurbedrag per item per huurovereenkomst. Onder deze service valt oa. Opslag van items, dry-cleaning kosten, shipping fee, onderhoud website, afhandeling van de huurovereenkomst.

3.1.3. Insurance: REWEAR heeft een uniek speciale verzekering afgesloten op basis van het deelconcept. Zie dekking Algemene Voorwaarden. Kosten hiervoor zijn 5,5 % van het totale verhuurbedrag per item per huurovereenkomst. Percentage ligt hoger dan voor member, omdat bepaalde clausules daar niet onder vallen, zoals in bewaring houden van goederen.

3.1.4. Boetes:
Bij het niet naleven van de voorwaarden zoals hierboven genoemd zitten de volgende boetes aan verbonden:
Concurrentiebeding: € 100.000,- per persoon die naleving niet opvolgt.
Geheimhoudingsplicht: € 500.000,- per persoon die naleving niet opvolgt.

Indien de bovengenoemde voorwaarden niet nageleefd worden staat het REWEAR vrij om de Partner van het platform te ontzeggen en eventuele boetes voortvloeiend uit het niet naleven zoals eerder genoemd te vorderen.